OD POCZĄTKU DO KOŃCA

Od początku do końca przedchrześcijańskiego okresu dziejów Grecji większość wierzyła prawdopodobnie, że dusza każ­dego człowieka istnieje razem z ciałem, z którym łączy się za życia, a po śmierci prowadzi dalej ży­cie cienia w Hadesie, jak to zostało opisane w XI pieśni Odysei. Najwybitniejszymi spośród Greków, którzy wie­rzyli w nieśmiertelność duszy, byli pitagorejczycy i orficy. Zwolennicy obu tych grup wierzyli w nie­śmiertelność dusz, a także w przechodzenie dusz z jednego wcielenia w drugie; a ponieważ to drugie wierzenie ma charakter tak arbitralny i tak szcze­gólny, trudno sobie wyobrazić, aby jego jednoczes­ne pojawienie się w VI wieku p.n.e. w Grecji i w Indii było sprawą czystego przypadku. Zachodzi możliwość, że wspólnym źródłem tej koncepcji by­ła koczownicza .społeczność ludów euroazjatyckich, która w jednej z kolejnych wędrówek ludów prze­szła z Indii przez Azję Południowo-Zachodnią, te­reny stepowe wzdłuż wybrzeży Morza Czarnego, a także Bałkany i Azję Mniejszą.

LICZNE KONCEPCJE

Istnieją liczne koncepcje istoty nieśmiertelności osobowej odcieleśnionej czy bezcielesnej duszy, lecz wszystkie one mają wspólną cechę. W jakiejś mierze wszystkie są niedorzeczne, nieprzekonujące, pełne sprzeczności i wykluczają się nawzajem. Jedna koncepcja nieśmiertelności duszy mówi, że dusze nie tylko są nieśmiertelne, lecz także od­wieczne: tzn. że każda dusza istniała odwiecznie, zanim w pewnym momencie została ucieleśniona, i że będzie istniała wiecznie po odcieleśnieniu. Spo­śród różnorodnych koncepcji nieśmiertelności du­szy osobowej ta właśnie najbardziej zbliża się do indyjskiej koncepcji nieśmiertelności ponadosobo- wej czy pozaosobowej. Wiara taka istniała wśród Greków w epoce przedchrześcijańskiej, ale jak mo­żna sądzić, jedynie wśród nielicznej grupy wy­kształconej elity. Inna niewielka grupa wierzyła, że dusza ginie w momencie śmierci.

NIEMOŻLIWOŚĆ POJĘCIA

Ta niemożliwość pojęcia odcieleśnionych duchów w kategoriach niepsychosomatycznych dotyczy tak­że wierzących w nieśmiertelność osobową, którzy utrzymują, że los zmarłych nie jest uwarunkowany ich dawną sytuacją społeczną, lecz dawnym postę­powaniem. Tortury potępionych w piekle są przed­stawione na ścianach grobowców etruskich, w re­fektarzach klasztorów wschodnich obrządków chrześcijańskich na górze Athos i w Boskiej Ko­medii Dantego, gdzie nadano im prymitywny aspekt fizyczny; te wyimaginowane tortury są czasami tak  straszne, że żaden żywy człowiek nie wytrzymał­by ich dłużej niż parę sekund; tymczasem, choć wydawałoby się to absurdem, odcieleśnione duchy cierpiące te mordercze tortury mają być nieśmier­telne, aby ich cierpienie trwało po wszystkie czasy.

W ŚWIECIE ZMARŁYCH

Nawet autor XI pieśni Odysei przyjmuje, że żyjący gość Hadesu, Odyseusz, może porozumieć się z cieniami zmarłych w ich świecie cieni jedynie wtedy, gdy wyposaży ich znowu, choć w części i przejściowo, w odrobinę życia materialnego. Aby umożliwić im rozmowę z sobą, Odyseusz musi im dostar­czyć materialnego środka podniecającego. Daje każdemu z nich po kolei napój z krwi zwie­rzęcia psychosomatycznego — barana, którego za­bił w tym celu. Co zaś do uprzywilejowanej mniejszości zmarłych, którzy zgodnie z wyobraże­niami prowadzą szczęśliwe życie w Królestwie Za­chodu, czy to jako gwiazdy na niebie (jeśli zmarły wielmoża był faraonem egipskim), czy też w Elyzjum (jeśli zmarły był przedchrześcijańskim boha­terem greckim) lub w Walhalli (jeśli był przed­chrześcijańskim wojownikiem skandynawskim), to wyznawcy przyznali tym niewielu wybranym po- nadludzką żywotność, a nawet boską pełnię ży­cia.

NIE DO POJĘCIA

Nie do pojęcia jest, by żywe ciało ludz­kie nie było złączone z duszą ludzką. Ale uznano, że można wyobrazić sobie duszę, która nie jest złą­czona z żywym ciałem. Jednakże ten wyczyn jest tak trudny, że wszelkie próby wyobrażenia jego implikacji w szczegółach są niedorzeczne, nieprze­konujące, pełne sprzeczności i wykluczają się na­wzajem. Kiedy ludzie wierzący w nieśmiertelność osobo­wą chcieli opisać dusze odcieleśnione, nie znaleźli sposobu opisania tego hipotetycznego stanu, dla którego nie można znaleźć analogii z życiem psycho­somatycznym na ziemi, jakie jest naszym udziałem.Cień, któremu przyznawano siedlisko w Szeolu, Ha- deisie, w świecie podziemnym Sumerów czy dzie­dziców ich kultury Akadów i Babilończyków, jest bladym sobowtórem zmarłej już osoby, która nieg­dyś istniała w psychosomatycznej formie.

WSZELKIE ŻYJĄCE OSOBY

Wszelkie żyjące osoby, które kiedykolwiek ze­tknęły się z innymi żyjącymi osobami, są bytami psychosomatycznymi; życie zaś tych ludzkich bytów psychosomatycznych, tak samo jak życie każdego innego płciowego żywego organizmu zamieszkują­cego nasz glob, postępowało łub obecnie postępuje w czasie i przestrzeni po krzywej określającej dro­gę od urodzenia przez dzieciństwo do młodości i od młodości przez starość do śmierci, zakładając, że osoba, o której mowa, żyje do końca przeznaczo­nego jej życia i że czas tego szczególnego życia nie jest skrócony przedwcześnie przez chorobę, wypa­dek, gwałtowną śmierć zadaną przez inne osoby w czasie wojny, przez wyrok prawa czy z własnego zamysłu. śmierć, bez względu na jej przyczynę i okolicz­ności, jest zdarzeniem, w którym żyjący dotąd or­ganizm staje się zwłokami ulegającymi gniciu (jeś­li rozkład fizyczny nie zostanie sztucznie zatrzyma­ny), podczas gdy jednocześnie dusza wychodzi z ludzkiego zasięgu (tzn. przestaje być w łączności z duszą jakiejkolwiek osoby, która żyje w danym momencie).