Kategoria: Człowiek i umieranie

TRADYCYJNE POSTAWY WOBEC ŚMIERCI

Na naszym globie istnieją pewne gatunki społecz­nych stworzeń nie zaliczanych do gatunku ludzi — np. pewne owady — których zachowanie i posta­wy związane z tym zachowaniem wynikają z ich natury; stereotypy tych zachowań i postaw dzięki dziedziczeniu tych właściwości są ...

CZY POSTAWA CZŁOWIEKA WOBEC ŚMIERCI JEST WRODZONĄ WŁAŚCIWOŚCIĄ NATURY LUDZKIEJ?

W dziejach ludzkości pełno jest przykładów po­staw i sposobów postępowania przyjętych już w najwcześniejszych okresach, które przetrwały do dnia dzisiejszego, co potwierdzają zapisy. Nie znaczy to wszakże, że trwać one będą przez okres następnych, powiedzmy, 2000 milionów lat, to jest ...

POCZUCIE LUDZKIEJ .GODNOŚCI

Najstarszymi źródłami do poznania postaw naszych przodków wobec śmierci są ślady różnych form ceremoniałów pogrzebowych. Źródła archeologicz­ne wykazują, że obrzędy pogrzebowe można przy­pisać już człowiekowi neandertalskiemu — dziś już wymarłemu gatunkowi ludzkiemu, różnemu, choć nie starszemu, jeśli można polegać na ...

ZADZIWIAJĄCA RÓŻNORODNOŚĆ

Zadziwiająca jest różnorodność sposobów oddawania czci zmar­łym w różnych epokach i różnych regionajch. Zmarłych grzebano w grobach i grobowcach, w kurhanach i w głębi piramid. Palono ich na sto­sach, przechowując następnie prochy w urnach albo rozsiewając je na wietrze. Pozostawiano ...

WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE

We współczesnym społeczeństwie postawa czci wobec zmarłych i poczucie obowiązku zapewnie­nia im. „przyzwoitego pogrzebu” zachowały się i zawsze jednakowo obowiązują; nawet u współ­czesnego człowieka, który, gdy rozumowo ujmuje sprawę, głęboko jest przekonany, że idea ludzkiej godności jest tylko złudzeniem i ...

ODDAWANIE CZCI ZMARŁYM

Twierdzenie, jakoby oddawanie czci zmarłym było powszechną postawą ludzką, może się wyda­wać na pierwszy rzut oka nie do przyjęcia, gdyż istniały społeczności ludzkie, które pastwiły się nad zwłokami poległych nieprzyjaciół. Dozwolone tam było obcinanie głów, skalpowanie i inne for­my kaleczenia ...

GŁÓWNA PRZYCZYNA

Główną przyczyną nieludzkiego traktowania zwłok zmarłych nieprzyjaciół jest prastare poczu­cie przynależności plemiennej. W przeszłości ludzie uważali, iż jedynie członkowie ich społeczności są w pełni ludźmi i tak ich traktowali, natomiast w stosunku do obcych grup ludzkich żywili uczu­cie pogardy, odmawiając ...

TAKI SAM PRZESĄD

Oczywiście, taki sam przesąd do­tyczył spożywania mięsa zwierzęcego, jeśli zwie­rzę przedstawiało siłę fizyczną.Poza kanibalizmem i okaleczaniem zwłok rów­nież składanie ofiar z ludzi zostało odrzucone i su­rowo zakazane. Ta potworna praktyka nie była jednakże cynicznym zaprzeczeniem godności ludz­kiej; była ona perwersyjnym, ...

NAJCENNIEJSZA OFIARA

Naj­cenniejszą ofiarą będzie więc człowiek, jeśli uznaje się go za najwyższy gatunek żywych istot. Najchęt­niej przyjmowaną ofiarą ludzką było dziecko, a przede wszystkim najstarszy syn — gdyż ból i ża­łość, jaka towarzyszyła dobrowolnemu skazaniu go na śmierć, miała być miarą ...

KLASYCZNY PRZYKŁAD

Klasycznymi przykładami, zapisanymi w Starym Testamencie, są złożenie w ofierze Jahwe córki króla Jefte, jako dopełnienie jego pochopnego ślu­bu , i ofiarowanie syna i dziedzica Mesy, króla mo- abskiego, jego bogu Szamaszowi na murach miasta Kichareset. Istnieje też wzmianka o ...

CAŁKOWITE ZANIECHANIE PRAKTYKI

Dzisiaj prawie całkowicie zaniechano praktyki składania w ofierze ludzi — z wyjątkiem wojny, w której jeszcze w naszych czasach skazuje się na śmierć miliony ludzi i miliony ludzi przeznacza, by siali śmierć jako ofiary ubóstwionej ludzkiej po­tęgi wszczynającego wojnę narodu. ...

POCZUCIE SPRZECZNOŚCI MIĘDZY GODNOŚCIĄ LUDZKĄ A FAKTEM, ŻE CZŁOWIEK JEST ŚMIERTELNY

W wielu społecznościach człowiek — a przynaj­mniej członek tego samego plemienia — w oczach innych ludzi posiada godność, której nie przyznaje się innym stworzeniom. To uznanie godności ludz­kiej występuje szczególnie wyraźnie w społeczeń­stwach, w których panują religie należące do ro­dziny ...